Riskjusterad avkastning: Att maximera vinsten med hänsyn till risk

04 november 2023
Jon Larsson

En grundlig översikt över riskjusterad avkastning

Riskjusterad avkastning är en metod som används för att bedöma och jämföra avkastningen på olika investeringar med hänsyn till den risk de innebär. Medan avkastning enbart fokuserar på att mäta vinsterna, tar den riskjusterade avkastningen hänsyn till det tagna risken för att ge en mer heltäckande bild av en investerings framgång.

Vad är riskjusterad avkastning?

stocks

Riskjusterad avkastning är en finansiell analysmetod som strävar efter att mäta hur mycket avkastning en investering ger i förhållande till risken den involverar. Genom att balansera förväntad avkastning och risken, kan investerare identifiera de investeringar som ger bäst förhållande mellan risk och avkastning.

Det finns olika typer av riskjusterad avkastning, där några av de vanligaste är:

1. Sharpekvot: Sharpekvoten är en vanlig måttstock för riskjusterad avkastning och beräknas genom att dela avkastningen på en investering över den riskfria räntan, och sedan dividera det med standardavvikelsen av investeringens avkastning. Ju högre Sharpekvoten är, desto bättre har investeringen presterat i förhållande till den risk som tas.

2. Sortino-kvot: Sortino-kvoten liknar Sharpekvoten, men tar bara hänsyn till nedåtrisk, det vill säga risken för att avkastningen ska vara under en viss nivå. Den fokuserar på negativa avvikelser från den förväntade avkastningen och ger en mer tydlig bild av en investerings förmåga att skydda kapitalet i osäkra marknadsförhållanden.

3. Treynor-kvot: Treynor-kvoten utvärderar avkastningen på en investering i förhållande till systematisk risk, vilket är risken relaterad till marknaden som helhet. Den beräknas genom att dela avkastningen över en strategisk benchmark för avkastning, såsom marknadsindexet, med betan för investeringen. Betan mäter hur mycket investeringen rör sig i takt med marknaden.

Kvantitativa mätningar om riskjusterad avkastning

När det gäller att kvantifiera riskjusterad avkastning finns det ett brett spektrum av verktyg och formler som kan användas för att mäta och analysera prestanda. De vanligaste kvantitativa mätningarna är:

1. Volatilitet: Volatilitet mäter variationerna i värdet på en investering över tiden. Genom att beräkna standardavvikelsen av investeringens avkastning kan man få en uppfattning om hur mycket volatilitet och risk som är förknippat med en investering.

2. Maximalt återfall: Maximalt återfall mäter det största tappet en investering har upplevt jämfört med dess tidigare högsta värde. Det ger en indikation på den största förlusten som investeraren kan förvänta sig i en viss tidsperiod.

Skillnaden mellan olika former av riskjusterad avkastning

De olika metoder som används för att beräkna riskjusterad avkastning skiljer sig åt i termer av hur de tar hänsyn till och värderar risk. Sharpekvoten fokuserar på den totala volatiliteten, medan Sortino-kvoten tar hänsyn till endast neråtrisk. Treynor-kvoten fokuserar på marknadsrisk och beror av investeringens koppling till marknaden.

Genom att använda olika metoder för riskjusterad avkastning kan investerare få en bredare förståelse för hur en investering presterar under olika marknadsförhållanden och på olika tidsperioder.

För- och nackdelar med olika former av riskjusterad avkastning

Varje typ av riskjusterad avkastning har sina egna styrkor och svagheter. En fördel med Sharpekvoten är att den tar hänsyn till både upp- och nedgångar i avkastningen och ger en helhetsbild av investeringens prestation. Nackdelen är dock att den inte differentierar mellan uppåtrisk och nedåtrisk.

Sortino-kvoten tar hänsyn till den nedåtriska risken och ger en mer specifik bild av en investerings förmåga att hantera förluster. Nackdelen är att den inte tar hänsyn till uppåtrisk och kan ge en missvisande bild av den totala avkastningen.

Treynor-kvoten fokuserar på marknadsrisk och är användbar för att utvärdera investeringar som rör sig i takt med marknaden. Nackdelen är att den inte tar hänsyn till investeringens totala avkastning.Slutsats:

Riskjusterad avkastning är en viktig metod för att bedöma och jämföra investeringars prestanda. Genom att ta hänsyn till risken ger den en mer komplett bild av en investerings framgång. Det finns olika typer av riskjusterade avkastningsmått, var och en med sina egna styrkor och svagheter. Genom att använda olika typer av mätningar kan investerare få en bättre förståelse för hur en investering presterar under olika marknadsförhållanden.

FAQ

Vad är fördelarna och nackdelarna med att använda riskjusterad avkastning?

Fördelarna med att använda riskjusterad avkastning inkluderar objektiv bedömning av investeringsprestation, jämförbarhet mellan olika investeringar och rättvis bedömning utan att blanda in faktorer utanför investerarens kontroll. Nackdelarna kan vara att historiska data kan vara mindre relevanta för framtida investeringsbeslut, att vissa metoder förenklar en investerings riskprofil och att det kan vara svårt att exakt mäta en investerings risk.

Vad är riskjusterad avkastning?

Riskjusterad avkastning är en metod för att bedöma avkastningen på en investering i relation till den risk som tas. Genom att korrigera för risk kan investerare få en mer objektiv bild av en investerings potential. Detta innefattar att ta hänsyn till volatilitet, möjligheten till förlust och andra faktorer som kan påverka investeringens värde över tid.

Vilka typer av riskjusterad avkastning finns det?

Det finns flera typer av riskjusterad avkastning, inklusive Sharpes kvot, Sortinos kvot, Treynors kvot och information ratio. Dessa metoder varierar i vad de fokuserar på och hur de mäter risk och avkastning. Valet av metod kan bero på individuella preferenser och investeringsstrategi.

Fler nyheter