Arbetsskada: Viktig information och åtgärder

02 juni 2024
Maja Lindberg

editorial

En arbetsskada är en skada eller sjukdom som en individ kan drabbas av i samband med sitt arbete eller arbetsmiljö. Det kan gälla allt från en olycka på arbetsplatsen till långvariga belastningsskador eller psykiska problem som uppkommit till följd av arbetet. Att känna till sina rättigheter och skyldigheter vid en arbetsskada är av största vikt för att säkerställa en korrekt hantering och för att få det stöd och den ersättning man har rätt till.

Vad är en arbetsskada?

Definition och exempel

Enligt svensk lagstiftning definieras en arbetsskada som en skada eller sjukdom som orsakats av arbetsförhållandena eller av en olyckshändelse som inträffat under arbetstid. Det inkluderar händelser på den fysiska arbetsplatsen men också på tjänsteresor, i kundarbete, eller andra situationer som är jobbrelaterade. Exempel på arbetsskador kan vara:

  • En fallolycka i en byggarbetsplats.
  • Kroniska ryggproblem på grund av tunga lyft eller felaktig ergonomi.
  • Hörselskador från arbete i bullrig miljö.
  • Stressrelaterade psykiska sjukdomar orsakade av arbetspress.

Konsekvenser och statistik

Arbetsskador kan ha allvarliga konsekvenser för den drabbade, både fysiskt, psykiskt och ekonomiskt. En skada kan leda till lång sjukskrivning, behov av rehabilitering och i värsta fall permanent nedsatt arbetsförmåga. Statistiskt sett är vissa yrkesgrupper mer utsatta än andra, exempelvis inom bygg, vård, och tillverkningsindustrin. Att arbeta för en god arbetsmiljö är därför central för att minska risken för arbetsskador.

arbetsskada

Förebyggande av arbetsskador

Arbetsgivarens ansvar

För att minimera risken för arbetsskador har arbetsgivaren ett stort ansvar. Det innebär att det finns tydliga regler och föreskrifter kring arbetsmiljön, riskbedömning, och arbetsanpassningar. Arbetsgivaren är skyldig att se till att arbetsplatsen är säker, att personalen har rätt utrustning och utbildning, samt att det regelbundet genomförs arbetsmiljöriskbedömningar.

Arbetstagarens ansvar

Arbetstagare har också ett ansvar för att förebygga arbetsskador. Det innebär att följa de säkerhetsföreskrifter och rutiner som finns, att använda den personliga skyddsutrustningen korrekt och att rapportera eventuella risker och brister i arbetsmiljön till arbetsgivaren.

Vad gör man vid en arbetsskada?

Första steg och anmälan

Om en olycka eller sjukdom som kan kopplas till arbetet inträffar, är det första steget att rapportera detta till arbetsgivaren. Det är sedan arbetsgivarens ansvar att anmäla skadan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket. Denna anmälan är viktig dels för statistik och uppföljning men också för den drabbades möjlighet att få ersättning.

Ersättning och rehabilitering

Den som drabbats av en arbetsskada har rätt till ersättning genom både socialförsäkring och eventuell kollektivavtalsbunden försäkring. Ersättning kan inkludera kostnader för vård och rehabilitering, inkomstförlust, och ersättning för bestående men. Arbetsgivaren ska dessutom bidra till den drabbades rehabilitering för att denne så snart som möjligt ska kunna återgå till arbetslivet.

Fler nyheter